24. 09. 2015

K 1. červenci 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Výkon práva myslivosti je touto novelou zařazen mezi zákonné důvody, na jejichž základě lze udělit výjimku pro nabytí, vlastnictví, držení a nošení  doplňku zbraně v podobě zaměřovače zbraně - konstruovaného na principu noktovizoru (přístroje nočního vidění - zaměřovače)  např.zaměřovač Night Pearl Vulcan 4,5x.  Jinými slovy, po udělení výjimky příslušným orgánem Policie České republiky je možné tyto zaměřovače použít pro bezpečný lov zvěře v noci. 

Mezi hlavními důvody pro novelizaci zákona bylo umožnit držení a nošení (používání) zaměřovačů konstruovaných na principu noktovizorů, pro účely lovu.Cílem bylo umožnit lovcům (uživatelům honiteb) využít těchto prostředků pro co nejbezpečnější rozpoznání zvěře při lovu v noci, usnadnit přesné umístění smrtící rány a snížit tím pravděpodobnost utrpení poraněné zvěře. V neposlední řadě bylo smyslem těchto změn uvedených právních předpisů také napomoci zvýšení efektivity lovu především těch druhů zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství -

K pojmu „zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů“

Definice tohoto zařízení v zákoně o zbraních ani v jiném právním předpisu není, aproto je nutné vycházet z podstaty tohoto pojmu . S ohledem na platné právní předpisy lze říct,  že jde o takové opto-elektronické zaměřovací zařízení, které tvoří jediný konstrukční celek a je již z výroby konstruované pro montáž na zbraň nebo použití společně se zbraní a umožňuje současně noktovizi (noční vidění) i zamíření zbraně (zaměřovací osnova či jiný zaměřovací prvek).
Pokud toto zařízení splňuje všechny výše uvedené podmínky, jedná se o zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizoru ve smyslu zákona o zbraních a pro jeho nabytí do vlastnictví a držení je nutné být držitelem výjimky udělené příslušným útvarem policie.Pokud jde o jiné funkční principy přístroje pro noční vidění, než je noktovizor (tedy např. termovizní Night Pearl IR510 či CCD kamera), uvedená ustanovení zákona o zbraních se na tyto přístroje nevztahují a nejedná se tedy o zakázaný doplněk zbraně.

Případy kdy není noktovizor zakázaným doplňkem zbraně

Pokud noktovizor neumožňuje zamíření (nemá záměrnou osnovu), nejedná se o zakázaný doplněk zbraně
např. Night Pearl Bino 4.  Pokud noktovizor zamíření umožňuje, je rozhodující, zda je konstruován jako doplněk zbraně. Pokud tedy má nějaké montážní rozhraní a je tak určen pro montáž na zbraň - ANO jedná se  o zakázaný doplněk zbraně. Jde-li o noktovizní zaměřovací přístroj, který není konstruován pro použití se zbraní (nelze na zbraň připevnit)  o doplněk zbraně se nejedná  - tedy není zakázaný.
Pokud je přístroj nočního vidění  upevněn na zbrani, ale neumožňuje zamíření (např. na boční montáži a pouze pro účely pozorování cílového prostoru, nikoli přímo pro zamíření zbraně), rovněž se nejedná o zakázaný doplněk zbraně, protože nesplňuje současně obě výše uvedené podmínky, tzn. neplní obě funkce.
 
Patrně nejčastějším případem kdy se nejedná o zakázaný doplněk zbraně, je situace, kdy je noktovizor (přístroj nočního vidění) umístěn na zbrani jako tzv.předsádka či zasádka běžného optického zaměřovače (puškohledu). Např.předsádka Night Pearl NP-22 . Přestože výsledná soustava v tomto případě plní obě funkce - umožňuje noční vidění i zamíření - zákon o zbraních výslovně vyžaduje, aby se pro naplnění znaků zakázaného doplňku zbraně jednalo o zaměřovač „konstruovaný“ na principu noktovizorů jako je Night Pearl Vulcan 6x. Spojením dvou zařízení, z nichž jedno plní funkci zaměřovače a druhé funkci noktovizoru a jednotlivé části takovéto soustavy zákazu ani registrační povinnosti podle zákona o zbraních nepodléhají, nevzniká důvod pro žádost o udělení výjimky Policií České republiky.

Podmínky pro udělení výjimky

Pro udělení výjimky k nabytí, vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizorů je rozhodující, aby žadatel byl držitelem platného zbrojního průkazu a platného loveckého lístku. 

V případě, že  ani tyto informace nejsou pro Vás dostačující, obraťte se na tým odborníku z Night Pearlu
Jakub Rudel
ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.

Články